Tuyển sinh – Nghiệp vụ thủ quỹ theo Quyết định 2650 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Trường cao đẳng Thương mại được Bộ giáo dục & đào tạo giao  tThực hiện Quyết định số 2650/QĐ-BDGĐT, ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo Quyết định số 4338/QĐ-BDGĐT, ngày 14/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

THƯỜNG XUYÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ TRÊN ĐỊA BÀN CẢ NƯỚC

PHỐI HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN