HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ANH CHỊ

ĐƯỢC:
– Cấp bằng chính quy cử nhân bậc đại học của ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (HÀ NỘI)
– 100% Giảng viên đại học Thương mại Hà nội giảng dạy
– Cung cấp đầy đủ các thông tin của chương trình học
– Học phí thông báo ngay đầu khóa học
– Thời gian học phù hợp để có thể vừa đi làm vừa đi học
– Học tại trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng)

KHÔNG:
+ Không học thể chất
+ Không học giáo dục quốc phòng
+ Không áp dụng chuẩn đầu ra

CHI TIẾT XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH: