Quản trị khách sạn

1.1 Kiến thức

     – Trang bị hiểu biết chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến tâm lý quản trị và quản trị học,

– Hiểu biết về các kỹ năng cơ bản trong tổ chức kinh doanh khách sạn, các hoạt động marketing và bán hàng trong kinh doanh khách sạn;

– Hiểu biết chuyên sâu, cụ thể về nội dung, phương pháp và qui trình tổ chức quản trị chất lượng dịch vụ; quản trị tiền sảnh; quản trị buồng và nhà hàng… của một khách sạn.

1.2 Kỹ năng

     Thực hiện được các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong quản trị kinh doanh khách sạn như xây dựng, điều hành và kiểm soát kế hoạch tác nghiệp tại các bộ phận tiền sảnh, buồng, nhà hàng… trong khách sạn.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; những người đang làm công tác quản trị tại các khách sạn, nhà hàng nhưng chưa được đào tạo về nghiệp vụ quản trị.

2 tháng

Chứng chỉ Quản trị khách sạn

 

Chương trình đào tạo liên quan