Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

1.1. Kiến thức

– Hiểu được những kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội, chính trị của Việt Nam;

– Nắm vững kiến thức cơ bản về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

1.2. Kỹ năng

– Thực hiện tác nghiệp hướng dẫn du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

– Bổ sung điều kiện và chứng chỉ cho người học để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

Áp dụng cho mọi đối tượng

1,5 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

 

Chương trình đào tạo liên quan