Phân tích và đầu tư chứng khoán

1.1. Kiến thức

Trang bị những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán; phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

1.2. Kỹ năng

– Thực hiện đúng quy trình các giao dịch trên thị trường chứng khoán;

– Thực hiện phân tích cơ bản một cách thành thạo, qua đó đánh giá được tác động môi trường kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán; những mặt mạnh và yếu trong hoạt động tài chính của công ty; xu hướng và tiềm năng phát triển của công ty;

– Định giá được trái phiếu, cổ phiếu và phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư;

– Biết xây dựng và quản lý danh mục đầu tư một cách hiệu quả.

Các cá nhân và tổ chức có quan tâm đến vấn đề phân tích và đầu tư chứng khoán.

1 tháng

Chứng nhận bồi dưỡng về phân tích và đầu tư chứng khoán.

 

Chương trình đào tạo liên quan