Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

1.1. Kiến thức

– Biết được các chính sách của Nhà nước về phát triển và quản lý chợ;

– Hiểu được lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm về quản lý chợ, tổ chức kinh doanh chợ và xây dựng chợ văn minh.

1.2. Kỹ năng

– Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn quản lý chợ tại cơ sở;

– Thực hiện được các công việc chính yếu nhằm chuyển đổi mô hình quản lý chợ, áp dụng mô hình doanh nghiệp quản lý chợ;

– Tổ chức được một số nghiệp vụ như quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy tại chợ;

– Triển khai các hoạt động và thực hiện được một số kỹ năng nghiệp vụ nhằm xây dựng chợ văn minh.

– Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý chợ tại địa phương (chủ yếu là cấp huyện và cấp xã);

– Cán bộ, nhân viên ban quản lý chợ;

– Thương nhân buôn bán tại các chợ.

4,5 ngày

Chứng nhận bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý chợ

 

Chương trình đào tạo liên quan