Kỹ năng mềm

1.1. Kiến thức

Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về một số kỹ năng như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian.

1.2. Kỹ năng

Sinh viên có thể vận dụng để giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian và tư duy sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề trong cuộc sống và công tác;

Sinh viên cao đẳng chính quy tại trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

2 học kỳ (mỗi học kỳ 03 kỹ năng)

Chứng nhận của Trường Cao đẳng Thương mại

 

Chương trình đào tạo liên quan