Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

     1.1. Kiến thức

     – Biết được qui định của pháp luật đối với bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu;

– Hiểu được ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu tới môi trường, sức khỏe con người và các biện pháp đề phòng;

– Biết được trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Biết được một số biện pháp giảm thiểu, thu gom, xử lý nước thải nhiễm dầu và chất thải rắn nhiễm dầu trong kinh doanh xăng dầu.

     1.2. Kỹ năng

– Thực hiện được các thao tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu khi bị nhiễm độc trong kinh doanh xăng dầu;

– Áp dụng được những kiến thức về bảo vệ môi trường để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh xăng dầu bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên hiện đang hoạt động kinh doanh xăng dầu.

6 ngày

Giấy chứng nhận Bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

 

Chương trình đào tạo liên quan